Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ВАЖЛИВО
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН РЕГЛАМЕНТ ОБЛАСНОЇ РАДИ СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДІЮЧІ ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ ІНФОРМУЄ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ І ГРАНТИ ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЗВІТИ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ У 2022-2023 РОКАХ ЗВІТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПРО РОБОТУ ЗА РІК ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

19.10.2023

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про вимоги, заборони та обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням

вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Відповідно до статей 22, 23, 25, 26 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим особам місцевого самоврядування забороняється:

1)  використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватнихінтересах;

2)  безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичнихосіб:

а) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

б) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

3)  займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

4)  входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

5)  особам, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,забороняється:

а) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичнимиособамиприватногоправаабофізичнимиособами-підприємцями,якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядуванняздійснювалиповноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичнихосіб–підприємців;

б) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

в) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якоїособиусправах(утомучислівтих,щорозглядаютьсявсудах),вякихіншою стороноюєорган,підприємство,установа,організація,вякому(яких)вонипрацювали на момент припинення зазначеноїдіяльності.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1)   відмовитися відпропозиції;

2)   за можливості ідентифікувати особу, яка зробилапропозицію;

3)   залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числаспівробітників;

4)  письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидіїкорупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу.

Посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує 2ПМ(прожитковиймінімум)дляпрацездатнихосіб,встановленийнадень прийняттяподарунка,одноразово,асукупнавартістьтакихподарунків,отриманихвід однієїособи(групиосіб)протягомроку,неперевищує4ПМ(прожитковихмінімумів), встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1)   даруються близькимиособами;

2)  одержуютьсяякзагальнодоступнізнижкинатовари,послуги,загальнодоступні виграші, призи, премії,бонуси.

Пунктом23розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції» установлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом ПрезидентаУкраїнивід24лютого2022року№ 64/2022«Провведеннявоєнногостану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення чи скасування вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленнямпро гостинність та обмеження щодо вартості подарунків, встановлені частиною другою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», не поширюються на вчинення таких дій у зазначений у цьому абзаці період:

1)  одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних (за наявності підтвердження використання одержаних грошових коштів у повному обсязі на одну або декілька із зазначених цілей) виключно для такихцілей:

а) здійснення переказів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

б) здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв на користь Збройних Сил України;

в) здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертвдля підтримки і захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації протиУкраїни;

г)здійсненнявитратнапридбаннятадоставкутоварівзподальшоюїхпередачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронниморганам;

ґ) здійснення витрат на придбання та доставку товарів, оплату робіт чи послуг, наданих як гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

2)  одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, товарів з подальшою їх передачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам (за наявності підтвердження передачі таких товарів у повномуобсязі);

3)  одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, товарів, наданих як благодійна пожертва чи гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (за наявності підтвердження надання таких товарів у повному обсязі на зазначеніцілі);

4)   одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, особами,якіфактичнопроживаютьнатимчасовоокупованихтериторіяхУкраїничина територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або особами, які були змушені залишити місце свого фактичного проживання внаслідок тимчасової окупації (загрози тимчасової окупації), ведення (загрози ведення) бойовихдій:

а) послуг із проживання чи розміщення;

б) транспортних послуг чи послуг із перевезення у зв’язку із зміною місця фактичного проживання та/або з поверненням до місця проживання;

в) медичних послуг; г) лікарських засобів;

ґ) товарів, робіт або послуг, визнаних гуманітарною допомогою (за винятком транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, крім легкових автомобілів, спеціально обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю та переданих особам з інвалідністю).

Пунктом24розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції» установлено, що в декларації особи, уповноваженої на виконанняфункцій держави або місцевого самоврядування, звітний період якої повністю або частково припадаєнаперіоддіївоєнногостану,введеногоУказомПрезидентаУкраїнивід

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного станув Україні», відомості, які мають бути зазначені відповідно до пунктів 7, 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», не зазначаються щодо об’єктів декларування, передбачених пунктом 23 цього розділу, а також щодо матеріальної допомоги, передбаченої законодавством іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором), виплаченої за рахунок коштів іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) або міжнародної організації.

Статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що посадові особи місцевого самоврядування не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, зобов’язані повідомити керівництво органу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизьких їмосіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

1)  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфліктуінтересів;

2)  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів,відповідно;

3)   не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфліктуінтересів;

4)  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

Пунктом29розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції»установлено,щонаперіоддіївоєнногостану,введеногоУказомПрезидента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», перебіг строків, визначених частиною першою статті 36 Закону України «Про запобігання корупції», зупиняється до дня припинення чи скасування воєнного стану для осіб, які не мають можливості здійснити визначені дії у встановлені строки у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, виконанням інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони. Такі особи виконують відповідні обов’язки, передбаченічастиноюпершоюстатті36ЗаконуУкраїни«Прозапобіганнякорупції»,- протягом 60 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнногостану.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в» і «г» пункту 2 частини першоїстатті

3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органі місцевого самоврядування до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію за минулий рік.

Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Абзацом першим пункту 27 розділу ХІІІ Прикінцевих положень Закону України

«Про запобігання корупції» установлено, що особи, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 цього Закону, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності Законом України № 3384-ІХ, подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. Суб’єкти декларування, зазначені у частинах сьомій - чотирнадцятій статті 45 цього Закону, подають відповідні декларації у строки, встановлені частинами сьомою - чотирнадцятою статті 45 цього Закону, якщо відповідні декларації не було подано раніше

Стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що:

1)   у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахункавустановібанку-нерезидентавідповіднийсуб’єктдекларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента;

2)   у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отриманнядоходу,придбаннямайнаабоздійсненнявидаткунасуму,якаперевищує

50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Такі положення застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнемкорупційнихризиків,відповіднодостатті513ЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції».

Абзацами2-3пункту27розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Про запобігання корупції» установлено, суб’єкти декларування звільняються від обов’язку подання передбачених частинами першою та четвертою статті 52 цього Закону повідомлень, підстави для подання яких виникли під час дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

Відповідно до Розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

1)  під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливимиустосункахзгромадянами,керівниками,колегамиі підлеглими(стаття38 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

2)  при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичнихпартійчиїхосередківабоокремихполітиків(стаття40ЗаконуУкраїни

«Про запобігання корупції»).

Посадові особи місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах (стаття 39 Закону України «Про запобігання корупції») та діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь- яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання (стаття 41 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до статті 42 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності. Посадові особи місцевого самоврядування не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом (стаття 43 Закону України «Про запобігання корупції») та незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень (стаття 44 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до Кримінального кодексу України (далі – Кодекс) корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368–

369-2 Кодексу:

ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст.210(нецільовевикористаннябюджетнихкоштів,здійсненнявидатківбюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

ст. 364 (зловживання владою або службовимстановищем);

ст. 3641 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правовоїформи);

ст. 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги); ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

службовою особою);

ст. 3683 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ст. 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги); ст. 3685 (незаконне збагачення);

ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоді службовій особі); ст. 3692 (зловживання впливом).

Кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, відповідно до Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3Кодексу.

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724 КУпАП);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків  (стаття 1725КУпАП);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726 КУпАП);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту  інтересів (стаття 1727КУпАП);

незаконневикористанняінформації,щосталавідомаособіузв’язкузвиконанням службових повноважень (стаття 1728КУпАП);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729 КУпАП).

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним):

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону України «Про запобігання корупції»);

обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону України «Про запобігання корупції»);

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами  діяльності  (стаття 25 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону України «Про запобігання корупції»);

обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

запобіганнятаврегулюванняконфліктуінтересів(стаття28ЗаконуУкраїни«Про запобіганнякорупції»);

порушення правил етичної поведінки (статті 38–44 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

недотримання вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (розголошення інформації про викривача; невиконання вимог розгляду анонімного повідомлення; відсутність негайного реагування у вигляді письмового повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції);

заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54 Закону України «Про запобігання корупції»)

недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 56–58 Закону України «Про запобігання корупції»);

порушення вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60 Закону України «Про запобігання корупції»);

непроведенняслужбовогорозслідуваннястосовноособи,якавчинилакорупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (стаття 651 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67 Закону України «Про запобігання корупції»).

З попередженням про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, за які законом встановлено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність ознайомлений:

                                                                                 

Відповідно до статей 22, 23, 25, 26 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим особам місцевого самоврядування забороняється:

1)  використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватнихінтересах;

2)  безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичнихосіб:

а) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

б) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

3)  займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

4)  входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

5)  особам, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,забороняється:

а) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичнимиособамиприватногоправаабофізичнимиособами-підприємцями,якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядуванняздійснювалиповноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичнихосіб–підприємців;

б) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

в) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якоїособиусправах(утомучислівтих,щорозглядаютьсявсудах),вякихіншою стороноюєорган,підприємство,установа,організація,вякому(яких)вонипрацювали на момент припинення зазначеноїдіяльності.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1)   відмовитися відпропозиції;

2)   за можливості ідентифікувати особу, яка зробилапропозицію;

3)   залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числаспівробітників;

4)  письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидіїкорупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу.

Посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує 2ПМ(прожитковиймінімум)дляпрацездатнихосіб,встановленийнадень прийняттяподарунка,одноразово,асукупнавартістьтакихподарунків,отриманихвід однієїособи(групиосіб)протягомроку,неперевищує4ПМ(прожитковихмінімумів), встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1)   даруються близькимиособами;

2)  одержуютьсяякзагальнодоступнізнижкинатовари,послуги,загальнодоступні виграші, призи, премії,бонуси.

Пунктом23розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції» установлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом ПрезидентаУкраїнивід24лютого2022року№ 64/2022«Провведеннявоєнногостану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення чи скасування вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленнямпро гостинність та обмеження щодо вартості подарунків, встановлені частиною другою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», не поширюються на вчинення таких дій у зазначений у цьому абзаці період:

1)  одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних (за наявності підтвердження використання одержаних грошових коштів у повному обсязі на одну або декілька із зазначених цілей) виключно для такихцілей:

а) здійснення переказів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

б) здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв на користь Збройних Сил України;

в) здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертвдля підтримки і захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації протиУкраїни;

г)здійсненнявитратнапридбаннятадоставкутоварівзподальшоюїхпередачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронниморганам;

ґ) здійснення витрат на придбання та доставку товарів, оплату робіт чи послуг, наданих як гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

2)  одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, товарів з подальшою їх передачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам (за наявності підтвердження передачі таких товарів у повномуобсязі);

3)  одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, товарів, наданих як благодійна пожертва чи гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (за наявності підтвердження надання таких товарів у повному обсязі на зазначеніцілі);

4)   одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, особами,якіфактичнопроживаютьнатимчасовоокупованихтериторіяхУкраїничина територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або особами, які були змушені залишити місце свого фактичного проживання внаслідок тимчасової окупації (загрози тимчасової окупації), ведення (загрози ведення) бойовихдій:

а) послуг із проживання чи розміщення;

б) транспортних послуг чи послуг із перевезення у зв’язку із зміною місця фактичного проживання та/або з поверненням до місця проживання;

в) медичних послуг; г) лікарських засобів;

ґ) товарів, робіт або послуг, визнаних гуманітарною допомогою (за винятком транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, крім легкових автомобілів, спеціально обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю та переданих особам з інвалідністю).

Пунктом24розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції» установлено, що в декларації особи, уповноваженої на виконанняфункцій держави або місцевого самоврядування, звітний період якої повністю або частково припадаєнаперіоддіївоєнногостану,введеногоУказомПрезидентаУкраїнивід

24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного станув Україні», відомості, які мають бути зазначені відповідно до пунктів 7, 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», не зазначаються щодо об’єктів декларування, передбачених пунктом 23 цього розділу, а також щодо матеріальної допомоги, передбаченої законодавством іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором), виплаченої за рахунок коштів іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) або міжнародної організації.

Статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що посадові особи місцевого самоврядування не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, зобов’язані повідомити керівництво органу,напосадувякомувонипретендують,пропрацюючихуцьомуорганіблизьких їмосіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

1)  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфліктуінтересів;

2)  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів,відповідно;

3)   не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфліктуінтересів;

4)  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

Пунктом29розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції»установлено,щонаперіоддіївоєнногостану,введеногоУказомПрезидента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», перебіг строків, визначених частиною першою статті 36 Закону України «Про запобігання корупції», зупиняється до дня припинення чи скасування воєнного стану для осіб, які не мають можливості здійснити визначені дії у встановлені строки у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, виконанням інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони. Такі особи виконують відповідні обов’язки, передбаченічастиноюпершоюстатті36ЗаконуУкраїни«Прозапобіганнякорупції»,- протягом 60 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнногостану.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в» і «г» пункту 2 частини першоїстатті

3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органі місцевого самоврядування до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію за минулий рік.

Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Абзацом першим пункту 27 розділу ХІІІ Прикінцевих положень Закону України

«Про запобігання корупції» установлено, що особи, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 цього Закону, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності Законом України № 3384-ІХ, подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. Суб’єкти декларування, зазначені у частинах сьомій - чотирнадцятій статті 45 цього Закону, подають відповідні декларації у строки, встановлені частинами сьомою - чотирнадцятою статті 45 цього Закону, якщо відповідні декларації не було подано раніше

Стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що:

1)   у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахункавустановібанку-нерезидентавідповіднийсуб’єктдекларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента;

2)   у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отриманнядоходу,придбаннямайнаабоздійсненнявидаткунасуму,якаперевищує

50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Такі положення застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнемкорупційнихризиків,відповіднодостатті513ЗаконуУкраїни«Прозапобігання корупції».

Абзацами2-3пункту27розділуХІІІПрикінцевихположеньЗаконуУкраїни«Про запобігання корупції» установлено, суб’єкти декларування звільняються від обов’язку подання передбачених частинами першою та четвертою статті 52 цього Закону повідомлень, підстави для подання яких виникли під час дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

Відповідно до Розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

1)  під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливимиустосункахзгромадянами,керівниками,колегамиі підлеглими(стаття38 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

2)  при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичнихпартійчиїхосередківабоокремихполітиків(стаття40ЗаконуУкраїни

«Про запобігання корупції»).

Посадові особи місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах (стаття 39 Закону України «Про запобігання корупції») та діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь- яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання (стаття 41 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до статті 42 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності. Посадові особи місцевого самоврядування не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом (стаття 43 Закону України «Про запобігання корупції») та незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень (стаття 44 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до Кримінального кодексу України (далі – Кодекс) корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368–

369-2 Кодексу:

ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст.210(нецільовевикористаннябюджетнихкоштів,здійсненнявидатківбюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

ст. 364 (зловживання владою або службовимстановищем);

ст. 3641 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правовоїформи);

ст. 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги); ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

службовою особою);

ст. 3683 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ст. 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги); ст. 3685 (незаконне збагачення);

ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоді службовій особі); ст. 3692 (зловживання впливом).

Кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, відповідно до Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3Кодексу.

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724 КУпАП);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків  (стаття 1725КУпАП);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726 КУпАП);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту  інтересів (стаття 1727КУпАП);

незаконневикористанняінформації,щосталавідомаособіузв’язкузвиконанням службових повноважень (стаття 1728КУпАП);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729 КУпАП).

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним):

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону України «Про запобігання корупції»);

обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону України «Про запобігання корупції»);

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими  видами  діяльності  (стаття 25 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону України «Про запобігання корупції»);

обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

запобіганнятаврегулюванняконфліктуінтересів(стаття28ЗаконуУкраїни«Про запобіганнякорупції»);

порушення правил етичної поведінки (статті 38–44 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

недотримання вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (розголошення інформації про викривача; невиконання вимог розгляду анонімного повідомлення; відсутність негайного реагування у вигляді письмового повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції);

заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54 Закону України «Про запобігання корупції»)

недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 56–58 Закону України «Про запобігання корупції»);

порушення вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60 Закону України «Про запобігання корупції»);

непроведенняслужбовогорозслідуваннястосовноособи,якавчинилакорупційне або пов’язане з корупцією правопорушення (стаття 651 Закону України «Про запобіганнякорупції»);

недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67 Закону України «Про запобігання корупції»).

З попередженням про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, за які законом встановлено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність ознайомлений: